×
هاست لینوکس 300MB
75.000 تومان سالانه
فضای هاست = 300 مگابایت
ترافیک ماهانه = 10 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
هاست لینوکس 500MB
110.000 تومان سالانه
فضای هاست = 500 مگابایت
ترافیک ماهانه = 12 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
هاست لینوکس 1000MB
150.000 تومان سالانه
فضای هاست = 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 15 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
هاست لینوکس 2000MB
250.000 تومان سالانه
فضای هاست = 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه
هاست لینوکس 5000MB
400.000 تومان سالانه
فضای هاست = 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = روزانه، هفتگی، ماهانه